Hợp đồng dịch vụ vận chuyển

Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển được công ty vận tải Trọng Nghĩa biên soạn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Đảm bảo đầy đủ các quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng.

Hợp đồng dịch vụ vận chuyển
Hợp đồng dịch vụ vận chuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

—–♦—–

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

Số: ……………………

– Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015;
– Căn cứ Luật Thương mại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 30/6/2005;
– Căn cứ khả năng cung cấp dịch vụ của CÔNG TY ……..và nhu cầu sử dụng của Công ty ………………

Hôm nay, ngày….. tháng….. năm……, chúng tôi gồm có:

Bên/Party A:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tài khoản:

Mã số thuế:

Đại diện:                                                          

Bên/Party B:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tài khoản:

Mã số thuế:

Đại diện:

Hai bên nhất trí cùng ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ giao nhận dịch vụ vận chuyển (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với các điều khoản như sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý cung cấp cho Bên B các dịch vụ bao gồm: vận chuyển đường bộ, đường hàng không và đường biển cho các lô hàng xuất khẩu và nhập khẩu của Bên B. Trường hợp Bên B có yêu cầu, Bên A sẽ cung cấp cho Bên B các dịch vụ khác như: kho bãi, khai thuế Hải Quan, …

Điều 2: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN:

 • Thời gian vận chuyển: theo yêu cầu của bên B. Ngày vận chuyển và giao nhận hàng là tất cả các ngày trong tuần, bao gồm cả chủ nhật và các ngày lễ.
 • Địa điểm giao, nhận hàng hóa: Bao gồm các tỉnh thành trong cả nước, các cảng quốc tế và được thông báo bằng một trong các hình thức: văn bản, thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc báo qua điện thoại..
 • Phương thức giao nhận: Bằng phiếu xuất kho được đóng dấu xác nhận của bên B.

Điều 3 : GIÁ TRỊ CƯỚC VẬN CHUYỂN VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

 • Giá cước vận chuyển và phí dịch vụ sẽ được Bên A báo giá cho Bên B theo từng lô hàng cụ thể mà Bên B yêu cầu.
 • Sau mỗi lô hàng Bên A sẽ xuất Giấy báo nợ và gửi cho Bên B bằng fax hoặc bằng mail để kiểm tra số tiền phải trả. Bên B sẽ xác nhận Giấy báo nợ trong vòng 02 (hai) ngày làm việc..
 • Sau khi Bên B xác nhận Giấy báo nợ, Bên A sẽ phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và gửi bản scan cho Bên B bằng email để Bên B kiểm tra thông tin trên Hoá đơn.
 • Phương thức thanh toán: cước phí vận chuyển và phí dịch vụ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Phí chuyển khoản của bên nào bên đó chịu. Thanh toán bằng VNĐ (Việt Nam Đồng) dựa trên hóa đơn.
 • Thời hạn thanh toán: Bên B thanh toán cho bên A toàn bộ cước phí vận chuyển và phí dịch vụ cho mỗi lô hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận giấy báo nợ.
 • Bên A sẽ cho Bên B hạn mức tín dụng tối đa là …………………….. VND (……………… triệu đồng). Trong trường hợp số công nợ vướt quá hạn mức trên, thì Bên B phải có trách nhiệm thanh toán số phần công nợ vượt này trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc, mặc dù chưa đến hạn thanh toán.
 • Sau 07 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán, nếu Bên B vẫn chưa thanh toán thì Bên B phải chịu lãi suất nợ quá hạn là 0.08%/ngày đối với phần giá trị thanh toán chậm và phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh trong thời gian thanh toán chậm nếu có. Đồng thời Bên A có quyền định đoạt đối với Bên B nhằm đảm bảo thu hồi công nợ trong thời gian sớm nhất theo Luật pháp Việt Nam.
 • Chi tiết thanh toán:
 • Phí nội địa sẽ được thanh toán bởi bên B trong vòng 30 ngày
 • Cước vận tải quốc tế và chi phí phát sinh tại nước ngoài sẽ được Người Nhận hàng ở nước ngoài thanh toán trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp, người nhận hàng ở nước ngoài không thanh toán hoặc không có khả năng thanh toán, Bên B có nghĩa vụ phải thanh toán cho bên A theo thời hạn tín dụng mà Bên A cung cấp

Điều 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

 4.1.    ĐỐI VỚI BÊN B:

 • Thanh toán tiền vận chuyển đúng hạn theo nội dung của hợp đồng. Trong trường hợp thanh toán chậm hơn 15 (mười lăm) ngày mà không có thông báo lý do bằng văn bản hoặc thư điện tử (nếu có) cho bên A thì phải chịu một khoản lãi suất theo lãi suất được niêm yết tại ngân hàng thương mại Vietcombank tương ứng với số ngày chưa thanh toán ngoài thỏa thuận.
 • Không yêu cầu vận chuyển các loại chất cấm, nguy hiển trái với quy định của pháp luật hiện hành mà không có sự cho phép của cơ quan nhà nước cấp quản lý.
 • Niêm phong hàng hóa trước sự chứng kiến của bên A.
 • Chuẩn bị chứng từ cần thiết phục vụ cho việc giao nhận hàng hóa tại địa điểm giao nhận.
 • Tổ chức nhân lực bốc dỡ hàng hóa, kiểm kê và xác nhận lượng hàng hóa vào phiếu xuất nhập kho tại các địa điểm giao nhận.
 • Được quyền chấm dứt hợp đồng trước hạn vì một trong các lý do: không có nhu cầu sử dụng nữa; bên A vi phạm nội dung thỏa thuận hoặc lý do khác theo thỏa thuận của các bên, nhưng phải báo trước ít nhất là 10 (mười) ngày.
 • Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Bảo mật tất cả các thông tin mà Bên B cung cấp để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hoá cũng như các dịch vụ khác.
 • Thông báo cho Bên B tình hình các lô hàng mà Bên A đang làm dịch vụ cho Bên B
 • Ứng trước cho Bên B các loại phí như : Phí CFS, Phí lưu kho, Lệ phí lệnh giao hàng, Cước vận chuyển nếu bên B yêu cầu.
 • Thay mặt Bên B chuẩn bị bộ chứng từ hoàn chỉnh cho các lô hàng xuất nhập khẩu phù hợp với các qui định của cơ quan chức năng nếu có yêu cầu của Bên B

4.2.     ĐỐI VỚI BÊN A:

 • Chịu trách niệm pháp lý về nguồn gốc và các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật đường bộ của phương tiện phục vụ cho bên B.
 • Kiểm tra, bảo dưỡng xe định kỳ. Trong trường hợp có sự cố trong thời gian vận chuyển, phải chủ động thay đổi phương tiện và thông báo kịp thời cho bên B.
 • Chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, chi phí thiệt hại, hoặc bất cứ chi phí phát sinh nào khác do việc giao hàng chậm trễ gây ra. Thiệt hại và tổn thất được tính theo giá trị thực tế tại thời điểm phát sinh. Trong trường hợp không chi trả một khoảng phí được hiểu là thiệt hại phát sinh (nếu có) thì khoản phí này được xem là khoản nợ phải trả cho bên B, lãi suất chậm chi trả được tính theo lãi suất ngân hàng thương mại Vietcombank tại thời điểm bồi thường.
 • Chịu trách nhiệm bố trí đúng phương tiện vận chuyển đã thỏa thuận.
 • Chịu trách nhiệm về các khoản chi phí, lệ phí cầu đường, bến bãi, gửi xe và các khoản phí, lệ phí khác phát sinh trong quá trình vận chuyển.
 • Chịu trách nhiệm về mọi mất mát, hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
 • Chịu trách nhiệm về hao hụt hàng hóa theo đúng giá trị tại thời điểm giao nhận theo số lượng được ghi nhận trên chứng từ xuất kho của bên B hoặc bên liên quan.
 • Được quyền chấm dứt hợp đồng trước hạn vì một trong các lý do: không nhận được hợp tác của bên B; bên B vi phạm nội dung thỏa thuận hoặc lý do khác theo thỏa thuận của các bên, nhưng phải báo trước ít nhất là 10 (mười) ngày.
 • Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 5: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI HÀNG HÓA

Nếu hàng hóa được phát hiện hư hỏng trong quá trình vận chuyển, Bên A sẽ thông báo cho Bên B tình trạng hàng hóa và thay mặt cho Bên B làm các thủ tục cần thiết để yêu cầu nhà chuyên chở bồi thường theo qui định của pháp luật về bồi thường thiệt hại.

Nếu hàng hóa được phát hiện hư hỏng do lỗi của bên A thì Bên A sẽ chịu trách nhiệm yêu cầu Bảo Hiểm của Bên A tìm hiểu nguyên nhân và bồi thường thiệt hại một cách hợp lý theo yêu cầu của Bên B.

Bên A sẽ không chịu trách nhiệm cho những hư hỏng, tổn thất về hàng hóa của Bên B trong trừơng hợp bao bì đóng gói không đạt yêu cầu hay những trường hợp bất khả kháng như bạo động, thiên tai, hỏa hoạn ……

Điều 6: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG (FORCE MAJOR)

Bên A được miễn trách trong trường hợp không thực hiện được các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng do sự kiện bất khả kháng gây ra. Sự kiện bất khả kháng bao gồm:

 • Khiếm khuyết, nhược điểm vốn có của hàng hóa
 • Đình công, bạo động
 • Hỏa hoạn
 • Do lỗi bao bì, đóng gói
 • Các sự kiện khác

 Điều 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.

Các văn bản liên quan đến nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng nàysẽ là một phần không thể tách rời khỏi hợp đồng và có giá trị pháp lý ngang nhau.

Hợp đồng này hiệu lực trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày các bên xác nhận và đóng dấu pháp nhân. Đồng thời, hợp đồng sẽ được tự động thanh lý sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày hai bên hoàn tất nghĩa vụ  của mình.

Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không báo trước hoặc không có lý do chính đáng thì phải chịu một khoản chi phí được chứng minh là thiệt hại do bên còn lại gây ra (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

Điều 8 :CAM KẾT

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản được ghi trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác .

Trong trường hợp không thể giải quyết thì buộc phải nhờ sự can thiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phán quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ là phán quyết sau cùng buộc bên vi phạm phải thực hiện.

Hợp đồng được lập 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên A                                                                                                         Bên B

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI TRỌNG NGHĨA

DỊCH VỤ UY TÍN

Dịch vụ vận tải chất lượng phải luôn cam kết được thời gian giao hàng nhanh chóng và chi phí thấp nhất. Chúng tôi luôn cam kết về chất lượng dịch vụ và chi phí thấp nhất (bao gồm các loại hình bảo hiểm)

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP

Trọng Nghĩa có chiến lược tổng thể và dự đoán được xu hướng thị trường, để phát triển một mạng lưới vận hành hơn 150 địa điểm kinh doanh trải đều khắp cả nước, với hơn 190 đại lý đối tác chiến lược.

AN TOÀN TUYỆT ĐỐI

Vận tải Trọng Nghĩa chú trọng tuyệt đối trong việc huấn luyện và đào tạo kỹ năng cho cán bộ công nhân viên thường kỳ, liên tục tổ chức thi sát hạch bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

NHANH CHÓNG CHÍNH XÁC

Với thành phần cán bộ công nhân viên nòng cốt nhiều kinh nghiệm, có sức khỏe bền bỉ thông thạo hành trình. Luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ VẬN TẢI TRỌNG NGHĨA